• Şehir hastanelerinde skandal
  08 Kasım 2019

  Şehir hastanelerinin muhasebe servisi yurtdışı finansörlerin ofisine, hukuk servisi ise Londra’ya taşınmış. Muhasebe hilesiyle şehir hastanelerine yapılan ödemeler kayıt dışı kalmış, borçlar gizlenmiş, talep garantisi kayıt dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

  Sayıştay’dan gizlenen sözleşmeler

  Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerinin ihale dokümanı ile yatırım ve işletme dönemine ait sözleşme ve eklerini Sayıştay’dan gizlediği ortaya çıktı. Sayıştay’ın 2018 denetim raporunda bu durum ‘’Şehir hastaneleri hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı ve şifahi olarak talep edilen bilgi ve belgeler, hastanelerin ihale dokümanı ile yatırım ve işletme dönemine ait sözleşme ve ekleri, müşavirlik hizmetleri alımları dâhil, sağlanmadığından denetimler, mahallinde temin edilen ödemeye esas belgeler ve ekleri ile sağlık tesisinin yönetilmesi ve işletilmesine esas alınan, ıslak imzalı olmayan dokümana ve yerinde yapılan tespitlere dayanılarak gerçekleştirilmiştir” ifadeleriyle yer aldı.

  Ödemeler kayda alınmadı

  Sayıştay’dan sözleşmelerin gizlenmesi uluslararası denetim standartlarının ihlalidir diyen Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç kaleme aldıkları ortak yazıyla Sayıştay’ın tespit ve değerlendirmelerinde yer alan bazı usulsüzlükleri sıraladı. “Şehir hastanelerinin muhasebe işlemleri tam, doğru ve gerçeğe uygun tutarları göstermedi” denilen yazıda, “Yapımı devam eden şehir hastanelerinin taahhüt hesaplarında izlenmedi. Hizmete giren şehir hastanelerine ait varlık ve yükümlülükleri kayıt edilmedi. Kira ödemeleri muhasebeleştirilmedi. Muhasebe içi envanter işlemleri yapılmadı. Şehir hastanelerine ait varlık ve yükümlülüğe ilişkin düzeltme kayıtlarının merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğine uygun yapılmadı. Sözleşmelerde görevli şirkete verilmesi öngörülen garanti tutarların muhasebeleştirilip raporlanmadı” denildi.

  Ortak açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yasaya aykırı işlemle şirketlerin borçlarını üstlendiği öne sürüldü. Açıklamada, “Şehir hastaneleri sözleşmelerinin eklerinde yer alan hükümlerden, görevli şirketlerin, bu projeler nedeniyle finansman sağlayıcılarına ödemekle yükümlü oldukları anapara, faiz ve benzeri giderler için idare tarafından, yetkisi olmadığı halde, üstlenim taahhüdünde bulunulduğu ve bu işlemin mali tablolara yansıtılmadığı görülmüştür” denildi.

  Yazıda usulsüzlükler şöyle belirtildi:

  ♦ Şirketlerin ödemesi gereken Damga Vergisini de Sağlık Bakanlığı ödedi.

  ♦ Aynı hizmet için her şehir hastanesinde birbirinden farklı fiyat verildi.

  ♦ İnşa edilen şehir hastanelerinin hasar görmesi halinde, sigorta geliri yenilemeye değil şirkete verilecek.

  ♦ Sözleşme hükümlerini ihlal eden, işini yapmayan şirkete Sağlık Bakanlığı tazminat ödeyecek
  Şirketler eksik, kullanışsız, kalitesiz tıbbi cihazları şehir hastanelerine teslim etti.

  ♦ Şehir hastaneleri sözleşme ve eklerinde belirlenen cins ve sayıda tıbbi cihaz ve ekipmanların sağlık tesisinde bulunmaması.

  Hukuk bürosu Londra’da

  Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilafların çözümünde ise ülke içindeki mahkemeler yerine Londra Tahkimi görevli ve yetkili kılınmış. Finansman Sağlayanların Doğrudan Anlaşması’ndan kaynaklanan veya doğrudan ona ilişkin her türlü ihtilafın tahkim yeri Mersin Şehir Hastanesinde İstanbul, diğer yedi şehir hastanesinde ise Londra olarak belirlenmiş.